miércoles, 25 de octubre de 2023

LITERATURA MEDIEVAL

HISTORIA DE GALICIA - O GALEGO- PORTUGUÉS (ata o minuto 11)PRESENTACIÓN LITERATURA MEDIEVAL 3º ESO

SÍNTESEPARA TRABALLAR ….

- LÍRICA PROFANA

CANTIGAS PROFANASCantiga de amor 3º eso from trafegandoronseis

RECURSOS FORMAIS DA CANTIGA DE AMOR
Exemplo de dobre:
Pero que eu mais long’estou
de mia senhor e do seu ben
nunca me dé Deus o seu ben
pero m’eu dela long’estou.”

Exemplo de mordobre:
“Cativo, mal conselhado
que me non sei conselhar,
e sempre viv’en cuidado
pero non posso cuidar.”


DIFERENZAS ENTRE A CANTIGA DE AMOR GALEGOPORTUGUESA E A CANÇÓ PROVENZAL:

         -  A cantiga de amor galegoportuguesa non sempre segue con fidelidade os tópicos do amor cortés propios da cançó provenzal:

            - Fronte ao amor físico e o joi (alegría amorosa) que presenta a cançó, nas nosas cantigas predomina o amor platónico e a frustración amorosa (coita amorosa).

            - Aínda que o tópico de morrer de amor (provenzal) aparece frecuentemente na nosa lírica, temos exemplos que ridiculizan este convencionalismo (cando na lírica provenzal nunca se ridiculizaba). Por exemplo, Paio Gomes Chariño di nunha das súas cantigas que el non quere morrer pola súa dona posto que, se morre, xa nunca máis a poderá querer.

            - As cantigas galegoportuguesas non presentan a artificiosidade formal da cançó.


            - Nas cantigas de amor galegoportuguesas está ausente a alusión á paisaxe e ao ambiente primaveral, que servían de preámbulo na cançó.lunes, 25 de septiembre de 2023

AS ORIXES DO GALEGO

HISTORIA DA LINGUA

O Imperio Romano e os territorios que foi anexionando en diferentes datas

A Gallaecia romana dividíase en tres zonas administrativas: conventus lucensis, conventus asturicensis e conventus bracarensis, que conservan aínda moitas peculiaridades culturais e lingüísticasCULTISMOS, SEMICULTISMOS E PALABRAS PATRIMONIAIS

DO LATÍN AO GALEGO

A ORIXE DAS PALABRAS

PRINCIPAIS CAMBIOS NA EVOLUCIÓN DO LATÍN AO CASTELÁN E AO GALEGO


a) En posición inicialf- > h- (muda): filius > hijo. /  GALEGO MANTENSE F-: fillo
b) Perda das finais (excepto -l e -s): numquanunca; si> sí; capucabo. 
c) semiconsonántica (seguida de vogal) > j yiustum > justo; iam > ya. GALEGO: X (xusto, xa)
d) Sonorización de oclusivas sordas entre vogais (p, t, c, qu > b, d, g)caput > cabo; vitam > vida;
             lacum > lago
e) Simplificación de consonantes xeminadas (dobres): occultare > ocultar; sagitta > saeta; affectus > afecto.
f) pl- cl-  fl-ll-plenum > lleno; clavem > llave; flammam > llama. GALEGO: CH- (cheo, chave, chama)
g) -ct -ch-noctem > noche; cultellum > cuchillo. GALEGO:  - IT- (noite, coitelo)
h) -mn--nn--gn- > -ñ-autumnum > otoño; annum > año; pugnum > puño. GALEGO: N/Ñ (outono, ano, puño)
i) -x- [ks-j-fixum > fijo. GALEGO mantense X
l) s- inicial seguida de consonante > es-scutum > escudo; sperare esperar; studere > estudiar.
m) Sonorización de oclusivas sordas entre vocal y -r (pr, rt, cr > br, dr, gr)Aprilem > abril; petram >pedra; lacrimam > lágrima.
n) -li- > -j-: folia > hoja. GALEGO: LL (folla)
ñ) -ni- > -ñ-seniorem > señor.
o) -ti- -ci- > -z-/-ci-navigatio > navegación; malitiam > maleza; minacia > amenaza.
p) .... 


LITERATURA MEDIEVAL

HISTORIA DE GALICIA - O GALEGO- PORTUGUÉS (ata o minuto 11) P RESENTACIÓN LITERATURA MEDIEVAL 3º ESO Lírica medieval galego portu...

ENTRADAS POPULARES